ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์ / ยศ สันตสมบัติ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019] - 488 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี.

สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

9786163983916 6163983912


880-04 -- จีน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน.
880-05 -- กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- จีน.

HF1604.ฮ4อ63 / ท73 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544