ชัชพล ไชยพร.

ราชนารีกับการจัดการศึกษา / ผู้วิจัย ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ, ปฏิวัติ สุขประกอบ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 [2017] - 5, 190 หน้า : ภาพสีประกอบ. - สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 1/2561 . - สิ่งพิมพ์ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ; อันดับที่ 1/2561. .

นโยบายและกฎหมายด้านการศึกษาในสมัยสุโขทัยและอยุธยา -- บทบาทด้านการศึกษาของราชนารีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2325-2411 -- บทบาทด้านการศึกษาของนารีในสมัยรัตนโกสินทร์ต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2412-2555 -- แนวพระราชดำริด้านการศึกษาของราชนารี -- ราชนารีกับการศึกษาไทย.

9781612701108 1612701108


880-06 -- การศึกษาของเจ้าหญิง -- ไทย.
880-07 -- การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ.

LC4946.ท9 / ช623 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544