พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 พร้อมด้วย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสภาการพยาบาล / สภาการพยาบาล. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2557 [2014] - 350 หน้า.

9789740651246 9740651240


880-06 -- กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.
880-07 -- การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3105.ก28 / 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544