ประสพสุข บุญเดช.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว / คำอธิบายกฎหมายครอบครัว คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัวฯ ประสพสุข บุญเดช. - พิมพ์ครั้งที่ 24, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019] - ก-ฌ, 882, [3] หน้า.

9786164040625 6164040620


880-07 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.
880-08 -- กฎหมายการสมรส -- ไทย.
880-09 -- สามีและภรรยา -- ไทย.
880-10 -- บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) -- ไทย.
880-11 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT540 / .ป443 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544