วุฒิสาร ตันไชย.

การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ (Practical wisdom) / วุฒิสาร ตันไชย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018] - 96 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 120 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 120. .

9786164760103 6164760100


880-06 -- การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การวางแผน.
880-07 -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.
880-08 -- การพัฒนาชุมชน -- ไทย.

JS7153.3.ก2 / ว73103 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544