70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949 : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ / เจ็ดสิบปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน [จัดโดย] โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย. - [นครนายก] : โรงเรียน, 2562 [2019] - 140 หน้า : ภาพประกอบ.

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


880-05 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน -- การประชุม.
880-06 -- จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย -- การประชุม.

จีนศึกษา

DS575.5.จ6 / ก643 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544