การเมืองเปรียบเทียบ = Comparative politics : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / Comparative politics มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 [2018] - 10, [416] หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.

9786161613860 6161613867


880-04 -- การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ.

JF56 / .ก643 2561 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544