การเมืองเปรียบเทียบ = Comparative politics : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / Comparative politics มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 [2018] - 11, [494] หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.

9786161613846 6161613840


880-04 -- การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ.

JF56 / .ก643 2561 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544