สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-

คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = The administrative cases regarding the age of state university president : รายงานฉบับสมบูรณ์ / Administrative cases regarding the age of state university president โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019] - ก-ง, 102 แผ่น : ภาพประกอบ.

เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ.


880-04 -- มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- คดี.
880-05 -- อธิการบดี -- ไทย.
880-06 -- มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ -- ไทย -- การบริหาร.

KPT3148 / .ส42 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544