กุณฑลี รื่นรมย์.

แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร = Corporate brand success valuation / Corporate brand success valuation แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร กุณฑลี รื่นรมย์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุง). - กรุงเทพฯ : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด 2560 [2017] - 216 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.

ตอนที่ I ทำความเข้าใจเรื่องแบรนด์ -- บทที่ 1 ทำความรู้จักแบรนด์กันก่อน -- บทที่ 2 การตลาดและการทำแบรนด์ -- บทที่ 3 การวางตำแหน่งแบรนด์ -- บทที่ 4 แนวคิดแบรนด์อิควิตี้ -- ตอนที่ II แบรนด์องค์กร -- บทที่ 5 แบรนด์องค์กร -- บทที่ 6 แบรนด์องค์กรกับความยั่งยืนของธุรกิจ -- บทที่ 7 โมเดลสามสัมพันธ์: กุญแจความสำเร็จของการทำแบรนด์องค์กร -- บทที่ 8 จะทำแบรนด์ภายในให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร -- ตอนที่ III การประเมินค่าแบรนด์อิควิตี้ -- บทที่ 9 การประเมินค่าแบรนด์อิควิตี้ -- ตอนที่ IV CBS Valuation และผลการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร -- บทที่ 10 การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation -- บทที่ 11 การประเมินค่าแบรนด์องค์กร โดยใช้ CBS Valuation -- ตอนที่ V SMEs กับการทำแบรนด์องค์กร -- บทที่ 12 SMEs ไทยกับการพัฒนาแบรนด์องค์กร.

9786164298880 6164298881


880-06 -- การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด)
880-07 -- ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- การจัดการ.

HF5415.1255 / .ก733 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544