สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-

คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = The administrative cases regarding the age of state university president : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / Administrative cases regarding the age of state university president โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2562 [2019] - 1-8, 181 หน้า.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

9786164880597 6164880599


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--อธิการบดี.


880-06 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย -- คดี.

KPT2790 / .ส436 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544