การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ บังอร ศุภวิทิตพัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019] - 489 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . - โครงการตำรา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์) .

9786163984326 6163984323


880-05 -- ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ -- การพยาบาล.
880-06 -- การพยาบาลสูติศาสตร์.

WY157 / .ก6372 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544