ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2562 [2019] - ก-ข, 138 หน้า : ภาพประกอบ.


880-04 -- จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- จริยธรรมทางการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.


880-03 -- ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย.

KPT2977 / .ค56 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544