สมยศ เชื้อไทย.

ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law / Introduction to law คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป สมยศ เชื้อไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 26, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019] - 231 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ครั้งที่ 1 ใช้ชื่อเรื่อง: คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.

ข้อความเบื้องต้น (Introduction) -- ก. การศึกษากฎหมาย -- ข. วิธีการศึกษากฎหมาย -- ค. วิชานิติศาสตร์ -- ง. ประมวลกฎหมาย -- จ. ระบบกฎหมาย -- ฉ. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) -- บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และกฎหมาย (Social state and law) -- ส่วนที่ 1 จากสังคมไปสู่รัฐ -- ส่วนที่ 2 จากศีลธรรมไปสู่กฎหมาย -- ส่วนที่ 3. วิวัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค -- ส่วนที่ 4. กระบวนนิติบัญญัติในสมัยใหม่ -- ส่วนที่ 5. ลักษณะของกฎหมายและการปกครองภายใต้กฎหมาย -- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย (Source of law) -- ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 บ่อเกิดประเภทกฎหมายบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 บ่อเกิดประเภทกฎหมายที่มิได้บัญญัติ -- ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจารีตประเพณีกับกฎหมายลายลักษณ์อักษร -- บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย -- ส่วนที่ 1 ขอบเขตในแง่เวลา -- ส่วนที่ 2 ขอบเขตในแง่บุคคล -- ส่วนที่ 3 ขอบเขตในแง่ดินแดน -- บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย (Classification of law) -- ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 การจัดแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมาย -- บทที่ 5 ประเภทของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร -- ส่วนที่ 1 โครงสร้างของบทบัญญัติ -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรประเภทต่าง ๆ -- บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่น ๆ (Basic concept of law) -- ส่วนที่ 1 ความหมายของสิทธิ หน้าที่และคำอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง -- ส่วนที่ 2 ประเภทต่าง ๆ ของสิทธิ -- สิทธิมหาชน -- สิทธิเอกชน -- ส่วนที่ 3 การใช้และการคุ้มครองสิทธิ -- บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย (Juristic method) -- ส่วนที่ 1 การใช้กฎหมาย -- ส่วนที่ 2 การตีความกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 การใช้กฎหมายโดยการเทียบเคียง (Analogy) -- ภาคผนวก Civil law : ความหมายในระบบกฎหมายและนิติศาสตร์ -- ทฤษฎีกฎหมายสามชั้นของ ดร.ปรีดี -- วิธีตอบปัญหากฎหมาย -- คำถามทดสอบความเข้าใจ.

9786162698491 6162698491


880-09 -- กฎหมาย -- ประวัติ.
880-10 -- กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน.
880-11 -- กฎหมายแพ่ง.

K155 / .ส44 2562ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544