ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-

รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง / รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง สาขาทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ และการเมืองระหว่างประเทศ ทินพันธุ์ นาคะตะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020] - 505 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง ในวิชาทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ และการเมืองระหว่างประเทศ. 2546.

9789740339083 9740339085


880-06 -- รัฐศาสตร์.
880-07 -- การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ.
880-08 -- การเมืองของโลก.

JA69 / .ท6 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544