วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) / สามพระราชบัญญัติพิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร : พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (แก้ไขปี 2558) Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. - ฉบับปรับปรุงใหม่ 2563. - [กรุงเทพฯ] : [หจก. แสงจันทร์การพิมพ์], 2563 [2020] - 381 หน้า.

9786165656047 6165656048


880-07 -- ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.
880-08 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
880-09 -- ศาลแขวง -- ไทย.

KPT4720 / .ว62 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544