เอื้อน ขุนแก้ว.

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค = Consumer case procedure law / Consumer case procedure law เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019] - 224 หน้า.

บททั่วไป -- บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีผู้บริโภค -- การบังคับใช้กฎหมาย -- คดีผู้บริโภค -- บทบัญญัติพิเศษ -- การฟ้องคดี -- การดำเนินกระบวนพิจารณา -- บทบาทของศาลในคดีผู้บริโภค -- คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดคดี -- อุทธรณ์ -- การขออนุญาตฎีกา -- วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา -- การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.

9786164972957 6164972957


880-05 -- การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT3276 / .อ83 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544