พรทิพย์ พันธุโกวิท.

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / Knowledge dissemination project on prehistoric and early historic archaeology in the area of Songkhla and Satun provinces พรทิพย์ พันธุโกวิท, ศิริพร สังข์หิรัญ และธนิสรา พุ่มผะกา ; สุวิทย์ ชัยมงคล, บรรณาธิการ = Knowledge dissemination project on prehistoric and early historic archaeology in the area of Songkhla and Satun provinces / Pornthip Punkowit, Siriporn Sanghiran, Tanisara Pumpaka ; Suwit Chaimongkol editor. - กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557 [2014] - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


880-04 -- โบราณคดี -- ไทย (ภาคใต้)
Archaeology -- Thailand, Southern.
880-05 -- โบราณคดี -- ไทย -- สตูล.
Archaeology -- Thailand -- Satun.
880-06 -- โบราณคดี -- ไทย -- สงขลา.
Archaeology -- Thailand -- Songkhla.


880-07 -- สงขลา -- ประวัติศาสตร์.
Songkhla (Thailand) -- History.
880-08 -- สตูล -- ประวัติศาสตร์.
Satun (Thailand) -- History.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544