ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น / ไพฑูรย์ สินลารัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 11. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2017] - 169 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2522.

9789740330349 9740330347


880-05 -- การศึกษา -- ปรัชญา.
880-06 -- การศึกษา -- ไทย.

LA132 / .พ86 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544