ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

ประเด็นท้าทายทางด้านกฎหมายในยุค IOTs : ศึกษากรณีความรับผิดจากการใช้งาน smart car = Legal challenges in the IOTs : case study of smart car's liability : รายงานฉบับสมบูรณ์ / Legal challenges in the IOTs : case study of smart car's liability โดย ภูมินทร์ บุตรอินทร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2563 [2020] - 15, 58 แผ่น.

เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ.


880-04 -- ความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางถนน -- ไทย.
880-05 -- ความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- ความประมาท -- ไทย.
880-07 -- ความรับผิดโดยเคร่งครัด -- ไทย.
880-08 -- ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย.
880-09 -- ยานพาหนะอัตโนมัติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

รถยนต์ไร้คนขับ

KPT850.5 / .ภ74 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544