ปิยากร หวังมหาพร, 2508-

การจัดบริการสาธารณะแบบร่วมผลิต : กรณีการดูแลผู้สูงอายุผ่านอาสาสมัคร = Public service management through co-production : a case of caring for the elderly by voluntary workers / Public service management through co-production : a case of caring for the elderly by voluntary workers ปิยากร หวังมหาพร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, 2563 [2020] - ก-ฎ, 412 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165658362 6165658369


880-05 -- การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ.
880-06 -- อาสาสมัครในงานสังคมสงเคราะห์.
880-07 -- ผู้สูงอายุ -- บริการ.
880-08 -- ผู้สูงอายุ -- การดูแลในเคหสถาน.

HV1451 / .ป646 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544