วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Western music Theory / Western music Theory วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020] - 249 หน้า : ภาพประกอบ.

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท เริ่มจากระดับเบื้องต้นจนถึงวิธีการสร้างทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด รวมถึงความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างคอร์ดต่างๆ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเท่าที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทฤษฎีตะวันตก สำหรับการจัดวางเนื้อหาในแต่ละบทครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท และคำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม ทั้งนี้การจัดเรียงลำดับเนื้อหาภายในเล่ม เป็นไปตามความคิดเห็นและประสบการณ์การสอนของผู้เขียน ซึ่งครูผู้สอนอาจพิจารณาจัดเรียงลำดับเนื้อหาการสอนใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามหนังสือเล่มนี้ หรือหากผู้สอนพิจารณาเห็นว่าบางประเด็นยากเกินไปสำหรับผู้เริ่มเรียนเช่น บทที่ 7 บันไดเสียงอื่น โมด และการทดเสียง ก็สามารถข้ามไปก่อนได้เช่นกัน เมื่อผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนมีความพร้อมแล้ว ก็นำมาสอนในภายหลัง.

9789740339236 9740339239


880-05 -- ทฤษฎีดนตรี.

MT7 / .ว637 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544