รวมกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันทร์,ศรัญญา วิชชาธรรม. - กรุงเทพฯ : The Law Group, [2563?] [2020?] - 426 หน้า.

9786163811967 6163811968


880-03 -- ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
880-04 -- ลิขสิทธิ์ -- ไทย.
880-05 -- กฎหมายสิทธิบัตร -- ไทย.
880-06 -- เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- ทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ)
880-08 -- การรับขนสินค้า (กฎหมาย) -- ไทย.
880-09 -- ความลับทางการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-10 -- คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1155 / .ร54 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544