นันทัช กิจรานันทน์.

คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 175 หน้า.

บทที่ 1 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี -- บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา -- บทที่ 3 คำถามคำตอบที่สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ.

9786162699016 6162699013


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.
880-06 -- กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-07 -- การสอบทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT51.7 / .น63 2563ข

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544