ไกรจักร ธีรตยาคีนันท์.

องค์การการค้าโลกกับการค้าบริการระหว่างประเทศ / ไกรจักร ธีรตยาคีนันท์, ศักดา ธนิตกุล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 190 หน้า : ภาพประกอบ.

พร้อมด้วยเนื้อหาอธิบายความสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542.

9786162699023 6162699021


องค์การการค้าโลก.


880-05 -- ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
880-06 -- การค้าระหว่างประเทศ.
880-07 -- การลงทุนของต่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

K3943 / .ก943 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544