สหรัฐ กิติ ศุภการ.

คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / สหรัฐ กิติ ศุภการ. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุงใหม่ 2562). - กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2562 [2019] - 631 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: หลักและคำพิพากษา : คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.

9786164783263 6164783267


880-05 -- ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.
880-06 -- การบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.

KPT4720 / .ส54 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544