สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2504-

โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน / สุวิทย์ เมษินทรีย์. - กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, [2563] [2020] - 127 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ความพอเพียง ในโลกหลังโควิด -- 7 รอยปริ ปั่นป่วนโลก -- 7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก -- ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน -- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ การพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกหลังโควิด -- BCG : โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควิด -- เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในโลกหลังโควิด -- คนไทยในโลกก่อนโควิด -- 7 ภารกิจครู ในโลกหลังโควิด -- โมเดลการเรียนรู้ ในโลกหลังโควิด -- 7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายใน -- เริ่มต้นชีวิตหลังโควิด -- "สังคมของพวกเรา" ในโลกหลังโควิด -- โมเดลขับเคลื่อนความสมดุลในสังคมหลังโควิด -- การอนุบัติขึ้นของสังคมหลังโควิด -- สัญญาประชาคมใน "สังคมของพวกเรา" -- ทบทวนวาระประเทศไทย -- เตรียมพร้อมสู่โลกหลังโควิด.


880-06 -- การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย.
880-07 -- ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ -- ไทย.


880-04 -- ไทย -- ภาวะสังคม.
880-05 -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HN700.55.ก8 / ส7557 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544