กุณฑลี รื่นรมย์.

แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร = Corporate brand success valuation / Corporate brand success valuation แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร กุณฑลี รื่นรมย์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุง). - กรุงเทพฯ : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด 2563 [2020] - 229 หน้า : ภาพสีประกอบ.
880-06 -- การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด)
880-07 -- ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- การจัดการ.

HF5415.1255 / .ก733 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544