ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / ผู้จัดทำ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, [2561] [2018] - 509 หน้า.


ไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา.


880-04 -- ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย.

KPT2528 / .ค56 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544