เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2504-

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 567 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม 2561.

9786162699221 6162699226


880-05 -- กฎหมายมหาชน.

K3150 / .ก974 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544