75 ปี วันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 / เจ็ดสิบห้าปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2563 [2020] - 158 หน้า : ภาพประกอบ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ 75 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2563.

บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 -- การถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงคราม / ม.จ.อัปภัศราภา เทวกุล -- พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย / ป้วย อึ้งภากรณ์ -- ความเป็นไปภายในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ / ปรีดี พนมยงค์ -- ภาคผนวก : อนุสนธิจากปาฐกถาของนายควง อภัยวงศ์ -- กิจกรรมรำลึก 74 ปี วันสันติกาพไทย -- คำกล่าวเปิดงาน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ -- คำกล่าวรำลึกจากผู้แทนนักศึกษา -- การเสวนา เรื่อง "รำลึกถึงเสรีไทย รำลึกถึงวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร".

"75 ปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2" เล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ 75 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2563 เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ขบวนการเสรีไทย และเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศไทย รวบรวมและร่วมเขียนโดย "นายปรีดี พนมยงค์" ซึ่งในห้วงของสงคราม เป็นทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ มีการปรับปรุงใหม่จากฉบับก่อนหน้านี้หลายประการ อาทิ การเพิ่มเติมภาพประกอบ และภาพบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำสาแหรกอธิบายความสัมพันธ์ของบุคคลที่กล่าวถึง และการนำภาคผนวกที่นายปรีดีฯ เขียนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องไว้ในภายหลัง มาแทรกในระหว่างเนื้อหา เพื่อความสะดวกในการอ่าน นอกจากนี้ ตอนท้ายเล่ม ยังมีการนำบันทึกการจัดงานครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มารวมพิมพ์ไว้ด้วย อาทิ การเสวนาเรื่อง "รำลึกถึงเสรีไทย รำลึกถึงวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร" โดย ดุษฎี พนมยงค์ พล.อ. บัญชร ชวาลศิลป์ และนริศ จรัสจรรยาวงศ์.

9786164860278 616486027X


เสรีไทย--ประวัติ.


880-06 -- สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 -- งานใต้ดิน -- ไทย.
880-09 -- สันติภาพ.


880-07 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2484-2488.
880-08 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.

D802.ท9 / ก1754 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544