รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ตามแนวคิด ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ : 88 ประชาธิปไตย สังคมไทยยังหลงทางอยู่หรือ? / ชื่อเหนือชื่อเรื่องที่ปกนอก: 90 ปี ศ.ดร.อมร 88 ประชาธิปไตย สังคมไทยยังหลงทางอยู่หรือ? โดย บรรเจิด สิงคะเนติ ... [และคนอื่น ๆ]. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020] - 111 หน้า.

จัดพิมพ์ขึ้นในวาระครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ และในโอกาสครบรอบ 88 ปี ประชาธิปไตยไทย.


อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-


880-06 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.


880-07 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

KPT2070 / .ร63 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544