องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเลื่อมล้ำ / บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, ธนิษฐา สุขวัตนะ, พงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019] - x, 144 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 129 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 129. .

9786164760745 6164760747


880-05 -- การศึกษา -- ไทย.
880-06 -- องค์กรและการบริหารโรงเรียน -- ไทย.

LA1221 / .ก93 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544