พีรดร แก้วลาย.

Design thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019] - xvi, 137 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 125 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 125. .

9786164760615 6164760615


880-07 -- ความคิดสร้างสรรค์.
880-08 -- การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ.
880-09 -- การพัฒนาชุมชน.

HD53 / .พ65 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544