ศุภมิตร ปิติพัฒน์.

จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" / ศุภมิตร ปิติพัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020] - xvii, 230 หน้า : ภาพประกอบ.

ศึกษาที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับ- สถาบันทางการเมืองของระบอบใหม่ในช่วงเวลารัชกาลที่ 8 ต่อรัชกาลที่ 9 โดยถือว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็น Critical juncture สำคัญ ที่เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายในความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำรงอยู่ก่อนหน้านั้นมีโอกาสปรับตัวและตั้งต้นการจัดบทบาทและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์. - ผลงานวิจัยลำดับ 1 ชุดโครงการวิจัย "จากมวลชนปฏิวัติสู่มวลชนประชาธิปไตยกับพระมหากษัตริย์ : การศึกษาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย"

9786164760868 6164760860


880-06 -- ประชาธิปไตย -- ไทย.


880-05 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ศ754 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544