อัจฉรา ปุราคม.

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ = Promoting physical activity for health in the elderly / Promoting physical activity for health in the elderly อัจฉรา ปุราคม. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นครปฐม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2561 [2018] - 202 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2558.

9786163944269 6163944267


880-05 -- ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย.
880-06 -- การส่งเสริมสุขภาพ.
880-07 -- กายบริหาร.

WT120 / .อ622 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544