รัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทของจีน : ภายใต้กรอบงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน / นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020] - 266 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164760783 616476078X


880-04 -- การบริหารรัฐกิจ -- จีน.
880-05 -- นโยบายของรัฐ -- จีน.
880-06 -- ความยากจน.


880-07 -- จีน -- การเมืองและการปกครอง.

จีนศึกษา.

JQ1510 / .ร632 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544