สุปรียา แก้วละเอียด.

กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน / สุปรียา แก้วละเอียด. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 422 หน้า.

บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน -- ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน -- บทที่ 1 เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ -- บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน -- บทสรุปส่วนที่หนึ่ง -- ส่วนที่สอง งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ -- บทที่ 3 แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน -- บทที่ 4 ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย -- บทสรุปส่วนที่สอง -- ส่วนที่สาม หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย -- บทที่ 5 หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ -- บทที่ 6 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย -- บทสรุปส่วนที่สาม.

9786162699252 6162699250


880-04 -- งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3528 / .ส729 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544