สาวตรี สุขศรี.

กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ / สาวตรี สุขศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - 598 หน้า.

9786164881112 6164881110


880-05 -- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- อินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-08 -- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- ไทย -- การป้องกัน.

KPT80.ค53 / ส653 2563ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544