ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายปกครองสำคัญ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย / ชูชาติ อัศวโรจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563 [2020] - 760 หน้า.

ส่วนที่ 1 ความทั่วไป -- บทที่ 1 ความเป็นมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย -- บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย -- บทที่ 1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -- บทที่ 2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 -- บทที่ 3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 -- บทที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพทหานคร พ.ศ.2528 -- บทที่ 5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 -- ส่วนที่ 3 คดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ฟ้องต่อศาลปกครอง -- 1.อำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง -- 2.เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง -- 3.การดำเนินการต่างๆ ภายหลังตุลาการเจ้าของสำนวนมีคำสั่งรับคำฟ้องแล้ว -- 4.กรณีศาลปกครองนำระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 มาใช้ในการวินิจฉัยคดี -- ส่วนที่ 4 ความส่งท้าย -- บรรณานุกรม.

9786165684743 6165684742


880-05 -- การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2920 / .ช72 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544