สหธน รัตนไพจิตร, 2501-

คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท สหธน รัตนไพจิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020] - 558 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ใช้ชื่อ: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท. 2560.

หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ -- หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล -- หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด -- หมวดที่ 6 การชำระบัญชี.

9786162699368 6162699366


880-06 -- หุ้นส่วน -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .ส53 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544