ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-

หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 7, (แก้ไขเพิ่มเติม). - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - 277 หน้า.

การรับมรดก -- กองมรดก -- ทายาท -- การรับมรดกแทนที่ -- การเสียสิทธิในการรับมรดก -- พินัยกรรม -- หลักทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม -- แบบของพินัยกรรม -- ผลของพินัยกรรม -- ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- ผู้จัดการมรดก.

9786164881204 616488120X


880-05 -- มรดกและการรับมรดก -- ไทย.

KPT770 / .พ949 2563ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544