แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / Thai legal history แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อติรุจ ตันบุญเจริญ. - พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 341 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายโดยทั่วไป -- บทที่ 2 ความสำคัญและความเป็นมาของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย -- บทที่ 3 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์และการแบ่งยุคประวัติศาสตร์กฎหมายไทย -- บทที่ 4 ลักษณะสังคม การปกครองและกฎหมายสมัยสุโขทัย -- บทที่ 5 ลักษณะสังคม การปกครองและกฎหมายสมัยอยุธยา

9786162699351 6162699358


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ส85 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544