บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า. เหลียวหลังแลหน้า ท้องถิ่นไทยกับการจัดทำบริการสาธารณะ / เหลียวหลังแลหน้า ท้องถิ่นไทยกับการจัดทำบริการสาธารณะ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ วิลาวัณย์ หงษ์นคร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019] - vi, 288 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 126 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 126. .

เหลียวหลัง: ประสิทธิภาพการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การสำรวจสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- แลหน้า: อำนาจหน้าที่ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ -- ทิศทางการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- กรณีตัวอย่าง: ท้องถิ่นกับการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา -- ด้านคุณภาพชีวิต : เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ -- ด้านสาธารณสุข -- ด้านสาธารณภัย -- ด้านการท่องเที่ยว -- ด้านสิ่งแวดล้อม -- ด้านเศรษฐกิจ -- ด้านชุมชนเข้มแข็ง.

9786164760653 6164760658


880-06 -- สาธารณูปโภค -- ไทย -- การจัดการ.
880-07 -- การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
880-08 -- การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย.

HD2763 / .บ63 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544