กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (investment consultant: plain products) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562 [2019] - vii, 134 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2561.

บทที่ 1 แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ -- บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน -- บทที่ 3 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม.

เป็นหนังสือที่ใช้ ประกอบการทดสอบความรู้ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน และเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ โดยผู้ที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนได้ จำเป็นต้องผ่านการทดสอบในองค์ความรู้ดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน และความรู้เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม.

9786164150317 6164150310


880-05 -- ตลาดหลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- ที่ปรึกษาการลงทุน -- ไทย.

KPT962 / .ก93 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544