จำปี โสตถิพันธุ์.

คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 23, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 627 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: พร้อมคำอธิบายในส่วนของพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

ส่วนที่ 1 : นิติกรรม -- บทที่ 1 ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม -- บทที่ 2 ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม -- บทที่ 3 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล -- บทที่ 4 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์ -- บทที่ 5 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ -- บทที่ 6 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา -- บทที่ 7 ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม -- บทที่ 8 ความเป็นผลของนิติกรรม – บทที่ 9 ระยะเวลา-อายุความ -- ส่วนที่ 2 : สัญญา -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 ประเภทของสัญญา -- บทที่ 3 การเกิดของสัญญา, การเกิดสัญญา -- บทที่ 4 ความสมบูรณ์ของสัญญา -- บทที่ 5 ผลของสัญญา -- บทที่ 6 การตีความสัญญา -- บทที่ 7 มัดจำ-เบี้ยปรับ -- บทที่ 8 ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด -- บทที่ 9 การโอนสัญญา -- บทที่ 10 การระงับของสัญญา -- บทที่ 11 การคุ้มครองคู่สัญญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 -- บทที่ 12 การคุ้มครองคู่สัญญาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 -- บทที่ 13 การร่างสัญญา -- บทที่ 14 สัญญาในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล – บรรณานุกรม -- ดัชนี.

9786162699436 6162699439


880-05 -- นิติกรรม -- ไทย.
880-06 -- สัญญา -- ไทย.

KPT504 / .จ65 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544