บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020] - 534 หน้า.

9786164040823 6164040825


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .บ538 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544