ยงยุทธ แฉล้มวงษ์.

โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน รายงานฉบับสมบูรณ์ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ; ขนิษฐา ฮงประยูร, อัจฉรียา อนันตทัศน์, ธีศิษฐ์ ราชรักษ์, นักวิจัย. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558 [2015] - 1 ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว.

เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.

บทสรุปผู้บริหาร -- Executive Summary -- 1. บทนำ -- 2. แนวคิดด้านกำลังคนและนโยบายด้านกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน -- 3. นโยบายด้านกำลังคนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน -- 4. สถานการณ์ตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน -- 5. บริบทที่เกื้อหนุนตลาดแรงงานอาเซียน -- 6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตลาดแรงงานประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน -- 7. การสังเคราะห์ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ.


880-04 -- ตลาดแรงงาน -- กลุ่มประเทศอาเซียน.
880-05 -- ตลาดแรงงาน -- ฐานข้อมูล.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544