ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของฌาคส์ ร็องซีแยร์ = The political thinking of Jacques Ranciere / Political thinking of Jacques Ranciere ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020] - 13, 117 หน้า.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550. พิมพ์ครั้งที่ 1 ใช้ชื่อเรื่อง: ความคิดทางการเมืองของฌาคส์ ร็องซีแยร์.

การเมือง (Politics) -- การไม่เห็นด้วย (Disagreement) -- การเมืองของสุนทรียศาสตร์ (The Politics of aesthetics) -- การเมืองของวรรณกรรม (The Politics of literature) -- สรุป : สุนทรียศาสตร์กับการเมือง (Conclusion : Aesthetics and politics) -- ภาคผนวก : ป.ล. เข้าใจร็องซีแยร์ (P.S. Understanding Raciere).

9786165620123 6165620124


ร็องซีแยร์, ฌาคส์.


880-06 -- การเมือง.
880-07 -- รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.

JA71 / .ช944 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544