ปรีชา สุวรรณทัต.

วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ / ปรีชา สุวรรณทัต. - พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019] - 23, 417 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี.

"วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ" เล่มนี้ ได้ว่าด้วย อารัมภบท วิวัฒนาการที่เป็นความคิดอันเป็นพลวัตของวิชาการคลัง กรอบวินัยทางการเงินการคลังและงบประมาณตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ของหลักกฎหมายการคลังมหาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินการคลังที่เป็นแก่นของกฎหมายการคลัง กิจกรรมการบริหารการเงินการคลังของงรัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพันที่เป็นหนี้สาธารณะ การจำแนกหลักกฎหมายการคลังมหาชนที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับหลักวินัยทางงบประมาณและการคลังและมาตรการในการรักษาวินัยทางการคลัง ด้วยเนื้อหาที่ละเอียด เข้าใจง่าย ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
880-05 -- การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3526 / .ป463 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544